Ouderbetrokkenheid

Partnerschap en Ouderbetrokkenheid
Onder partnerschap tussen school en ouders (en ouderbetrokkenheid) verstaat het ministerie het volgende:

Ouders volgen de ontwikkeling van hun kind, geven daar thuis ondersteuning aan en hebben
regelmatig contact daarover met de school. De school stelt ouders hiertoe in staat door inzicht te geven in de schoolvorderingen en ontwikkelingen van het kind. School en ouders nemen beiden hun aandeel in de opvoeding van de kinderen en geven hen samen waarden en normen mee. Hierdoor wordt de school als gemeenschap versterkt en in haar gezagspositie ondersteund.

Onze school sluit zich hier graag bij aan. Het is van groot belang dat alle betrokkenen in de educatieve driehoek hun verantwoordelijkheid ten volle kunnen dragen en kunnen uitoefenen. Onze gesprekkencyclus geeft daar invulling aan. De stichting Agora is bezig een ‘ouderbetrokkenheidsbeleid 3.0'. Onze school werkt daar al mee en zal nieuwe ontwikkelingen in de gaten houden en volgen.

​​